Vážení členové představenstva,

        dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou služby, která je pro činnost akciové společnosti nezbytnou nutností a také zákonnou povinností. Vzhledem k tomu, že se pravidelně před valnou hromadou musí akciová společnost, respektive její představenstvo, zabývat otázkou způsobu „oznámení o svolání valné hromady“, a jelikož v této oblasti za poslední čtyři roky došlo již ke třem procedurálním změnám v ustanoveních  Obch.zák., je dle našeho názoru  potřebné najít univerzální řešení této problematiky. Takové řešení ve spolupráci s renomovanou právní kanceláří (viz. právní rozbor) naše společnost připravila a nyní Vám ji nabízí.

       Dle současného platného znění  Obch. zák.  po 1.1.2001 pro splnění podmínek § 184 (uvedeno níže)  je nutné uvést ve stanovách akciové společnosti alespoň jeden celostátně distribuovaný deník, ve kterém představenstvo společnosti  zveřejní „oznámení o svolání valné hromady“.

      Naše společnost Vám nabízí pohodlné a cenově velmi příznivé řešení (1000,- Kč/30 dní zveřejnění) které spočívá v bezplatné registraci a následné objednávce  „zveřejnění oznámení o svolání valné hromady“ Vaší společnosti v našem celostátně distribuovaném deníku (evid.č. MK ČR E 11768) a to on-line prostřednictvím naší internetové aplikace na adrese :

         Tato forma zveřejnění Vám umožní v několika minutách objednat „uveřejnění oznámení o svolání valné hromady“ v dikci § 184 Obch.zák., které bude na stránkách našeho deníku uveřejněno po celých 30 dní (dle přání i více) a to do 24 hodin po splnění obecných podmínek zveřejnění, tedy bez časových, technologických a kapacitních omezení běžných deníků.

       Pro splnění zákonné povinnosti pak již jen zbývá uvést tento celostátně distribuovaný deník v příslušné části stanov, zpravidla v článku „Valná hromada“. 

VZOR:

Např. takto :

Čl. …..

Valná hromada

……………..

……………..

……………..

……………..

odst. (..) Představenstvo společnosti uveřejní v souladu s § 184 odst. (4) Obch.zák. oznámení o svolání valné hromady nejpozději do 30 dnů před termínem konání valné hromady v tomto celostátně distribuovaném deníku : CELOSTÁTNÍ DENÍK, (periodický tisk zapsán do evidence MK ČR s evid.č. MK ČR E 11768). Vydá-li společnost akcie na jméno, uveřejní představenstvo pozvánku tak, že ji zašle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dní před konáním valné hromady.

  Příslušné ustanovení Obch. zák. :

  Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb.; ve znění zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. ČR, zákona č. 156/1994 Sb. ČR, zákona č. 84/1995 Sb. ČR, zákona č. 94/1996 Sb. ČR, zákona č. 142/1996 Sb. ČR, zákona č. 77/1997 Sb. ČR, zákona č. 15/1998 Sb. ČR; zákona č. 165/1998 Sb. ČR; zákona č. 356/1999 Sb. ČR; zákona č. 27/2000 Sb. a zákona č. 105/2000 Sb.; zákona č. 29/2000 Sb.; zákona č. 30/2000 Sb.; zákona č. 367/2000 Sb.; zákona č. 370/2000 Sb. (první, druhá a třetí část) s účinností ke dni 1. února 2001

Valná hromada
§ 184


(1) Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci (dále jen „přítomný akcionář”). Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.

(2) Pokud společnost vydala zaknihované akcie, mohou stanovy nebo rozhodnutí předcházející valné hromady určit dne, který je rozhodný k účasti na valné hromadě. Tento den však nemůže o více než sedm kalendářních dnů předcházet dnu konání valné hromady. Pokud nebude rozhodný dne takto určen, platí, že rozhodným dnem je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady. Představenstvo je povinno podat žádost o výpis ze zákonné evidence cenných papírů k rozhodnému dni.

(3) Valná hromada se koná nejméně jednou za rok ve lhůtě určené stanovami, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne účetního období a svolává ji představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li tento zákon jinak.

(4) Představenstvo je povinno uveřejnit pozvánku na valnou hromadu nebo oznámení o jejím svolání způsobem určeným zákonem a stanovami. U společnosti s akciemi na jméno uveřejňuje představenstvo pozvánku tak, že ji zašle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dní před konáním valné hromady. U společnosti s akciemi na majitele uveřejňuje představenstvo v této lhůtě oznámení o konání valné hromady vhodným způsobem určeným stanovami,
nejméně však v jednom celostátně distribuovaném deníku určeném ve stanovách. Jestliže majitel akcií na majitele zřídí ve prospěch společnosti zástavní právo alespoň k jedné akcii společnosti jako jistotu na úhradu nákladů za zaslání oznámení o konání valné hromady a požádá o zasílání oznámení o konání valné hromady na adresu uvedenou v žádosti, je společnost povinna mu na uvedenou adresu na jeho náklad oznámení zasílat.

(5) Pozvánka na valnou hromadu nebo oznámení o konání valné hromady obsahuje alespoň:

a) firmu a sídlo společnosti,

b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,

c) označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada,

d) pořad jednání valné hromady,

e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud společnost vydala zaknihované akcie.

(6) Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost akcionářů účastnit se valné hromady.

(7) Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Odvolání valné hromady nebo změna data jejího konání musí být oznámeny způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, a to nejpozději jeden týden před oznámeným datem jejího konání, jinak je společnost povinna uhradit akcionářům, kteří se dostavili podle původní pozvánky nebo původního oznámení účelně vynaložené náklady. Mimořádnou valnou hromadu svolanou podle § 181 lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu, jen pokud o to požádají tam uvedení akcionáři. Při určení nového data konání valné hromady musí být dodržena lhůta podle odstavce 4 nebo podle § 181 odst. 2.

(8) Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato práva musí být akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu nebo v oznámení o jejím konání.
   


Pokud Vás tato možnost zaujala, využijte naší nabídky. Věříme, že s touto službou budete spokojeni a že Vám naše služba nejen definitivně vyřeší opakující se starost se splněním podmínek ustanovení zákona při svolávání valné hromady, ale že Vám i ušetří značnou finanční částku, kterou bylo nutné vždy vydat za placenou inzerci v běžných denících. Naše společnost bude i nadále sledovat aktuální vývoj v této oblasti a budeme vždy včas reagovat na veškeré změny související s touto problematikou a samozřejmě budeme o takových změnách informovat všechny naše registrované klienty.

 

V Praze dne 20.dubna 2001                                                                                     Club pro Informační Společnost