Přehled postupu při změně sídla pro jednotlivé formy obchodních společností

Provedení právního úkonu, kterým dochází ke změně sídla a) Změna sídla, při které dochází zároveň ke změně zakladatelského dokumentu: Veřejná obchodní společnost Ke změně sídla (tedy i společenské smlouvy) je třeba souhlasu všech společníků; společenská smlouva může určit, že k její změně postačuje souhlas většiny společníků; rozhodnutí musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy Komanditní společnost Ke změně společenské smlouvy je zapotřebí souhlasu všech společníků; společenská smlouva může stanovit, že k její změně postačuje souhlas většiny komplementářů spolu se souhlasem většiny komanditistů. Rozhodnutí musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy . Společnost s ručením omezeným Ke změně sídla (tedy i obsahu společenské smlouvy) je třeba rozhodnutí valné hromady nebo souhlasu všech společníků; toto rozhodnutí musí mít formu notářského zápisu . Akciová společnost O změně sídla (tedy i stanov) musí rozhodnout valná hromada; toto rozhodnutí musí mít formu notářského zápisu b) Změna sídla, při které nedochází ke změně zakladatelského dokumentu Veřejná obchodní společnost K rozhodnutí o změně sídla je zapotřebí souhlasu všech společníků, nestanoví-li společenská smlouva, že postačí souhlas většiny společníků (srov. ustanovení § 79 obchodního zákoníku). Komanditní společnost O změně sídla rozhodují komplementáři společně s komanditisty většinou hlasů, pokud společenská smlouva nestanoví jinak (srov. ustanovení § 97 obchodního zákoníku). Společnost s ručením omezeným O změně sídla rozhodne statutární orgán (jeden nebo více jednatelů), není–li (společenskou smlouvou či rozhodnutím valné hromady) svěřeno rozhodování o změně sídla do působnosti jiného orgánu. Rozhodnutí nemusí mít formu notářského zápisu. Akciová společnost O změně sídla rozhodne statutární orgán (představenstvo), není–li stanovami svěřeno rozhodování o změně sídla do působnosti valné hromady (valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy). Rozhodnutí nemusí mít formu notářského zápisu. 2) Podání návrhu na zápis změny v obchodním rejstříku Poté, kdy je rozhodnuto (příslušným subjektem, či jeho orgánem, a v příslušné formě) o změně sídla, je podnikatel povinen podat bez zbytečného odkladu návrh na zápis změny této zapisované skutečnosti. Navrhovatelem je tedy obchodní společnost jednající prostřednictvím statutárního orgánu. Návrh se podává příslušnému rejstříkovému soudu. V návrhu musí být, narozdíl od zakladatelského dokumentu, uvedena již plná adresa nového sídla. Přílohami návrhu bude: a) doklad o provedení příslušného právního úkonu (rozhodnutí společníků, zápis z valné hromady, rozhodnutí statutárního orgánu) v náležité formě a ve dvojím vyhotovení, dochází-li ke změně zakladatelského dokumentu, b) v případě změny zakladatelského dokumentu či stanov dvojí vyhotovení úplného platného znění tohoto dokumentu, c) dokument prokazující právní důvod užívání místností, do nichž společnost umístila své sídlo. Tímto dokumentem bude, v případě, že obchodní společnost je vlastníkem příslušné nemovitosti, výpis z katastru nemovitostí, v případě, že je nájemcem, souhlas s umístěním sídla společnosti a výpis z katastru nemovitostí, z kterého vyplývá vlastnické právo pronajímatele. Možné je prokázat právní titul i podnájemní smlouvou. (Sídlo právnické osoby může i v bytě. Musí to však být slučitelné s jejím účelem a musí to dovolovat povaha i rozsah činnosti.). Soudní poplatek činí 1000,-Kč (a to bez ohledu na počet a druh zapisovaných změn). V řízení je soud povinen učinit do 7 dnů od podání návrhu úkony směřující k rozhodnutí věci.... více na této straně.

<< Zpět

 

Uživatelské jméno:

 

Heslo:

 


E-mail do redakce
redakce@celostatnidenik.cz


E-mail na webmastera
webmaster@celostatnidenik.cz


Jste . návštěvník.


www.ebanka.czwww.allianz.czwww.fischer.czwww.verlagdashofer.czwww.sklenda.czwww.linde.czwww.tipservis.cz


TOPlist